അഹം

 
 
ഒരുനാൾ ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു വഴിയോരത്തു നിന്നു…
 
അതുവഴിയേ പോയ ഒരു പഥികൻ അവനെ അയാളുടെ കൂടെക്കൂട്ടി…
 
അയാൾ അവനു ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം വാങ്ങി നൽകി…
 
കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും താമസിക്കാൻ ഒരു കൂരയും നൽകി…
 
പഥികൻ എവിടേക്കെന്നില്ലാതെ യാത്ര തുടർന്നു…
 
അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നല്ലകാര്യം ചെയ്ത നിർവൃതി ആയിരുന്നു…
 
കണ്ണുകളിൽ ആ നിർവൃതിയുടെ പ്രകാശവും കാണാറായി…
 
ദൂരെ ആ കൂരയുടെ തണലിൽ, പുതുമണം മാറാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട്,
 
ആ കുട്ടി പിന്നെയും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു…
Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )